Direct naar de inhoud.
Nijmko Telecom ICT & Beveliging Liftservice Noord

Gedragsregels

Veilig Sporten

Vanuit onze visie en toekomstdroom willen we een vereniging zijn waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Eén van de doelstellingen van SC Stadskanaal is het creëren van een situatie waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. Bij het realiseren hiervan heeft de vereniging ondersteuning nodig van alle betrokkenen, dus spelers, begeleiders, trainers, vrijwilligers, sponsoren, ouders en supporters.

Hoe kun je met elkaar een cultuur neerzetten waarin prestaties verbeteren, sportiviteit toeneemt, meer (jeugd)spelers lid blijven en het aantal vrijwilligers groeit. De voorwaarden om dit te bereiken zijn plezier en vertrouwen. Daarom is er geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag is een officiële verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, namelijk het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Sportbonden en sportverenigingen zijn verplicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, begeleiders en andere betrokkenen. Een Verklaring Omtrent Gedrag wordt aangevraagd door de vereniging in samenspraak met de coach, begeleider, commissie- of bestuurslid bij de gemeente waar deze persoon is ingeschreven. Bij een onbesproken verleden wordt door de gemeente een Verklaring Omtrent Gedrag afgegeven aan de persoon voor wie de verklaring is aangevraagd. De betrokken persoon overhandigt vervolgens het originele document aan de vereniging.

SC Stadskanaal neemt de veiligheid van de leden zeer serieus en heeft daarom besloten om van vrijwilligers, die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen. 

M.i.v. het seizoen 2021/2022 wordt dit traject opgestart. Uiteraard wordt van iedereen verlangd hier aan mee te werken. Naar aanleiding van het intake gesprek bij nieuwe vrijwilligers kan een VOG verlangd worden. ‘Een garantie biedt de VOG natuurlijk nooit, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt hoger. Het heeft een preventieve werking. Ouders, jeugdleden en potentiële jeugdleden kunnen ervan uitgaan dat wij er alles aan doet om de jeugd onbezorgd te laten voetballen.’

Vertrouwenspersoon

Mocht jij te maken krijgen met ongewenst gedrag of elke andere vorm van mishandeling? Binnen onze club hebben we een vertrouwenspersoon aangesteld die een luisterend oor biedt en zonodig actie zal ondernemen. Bij de vertrouwenscontactpersoon kunnen leden terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De vertrouwenscontactpersoon helpt daarnaast het bestuur om intimidatie in de club te voorkomen. Binnen onze club is dit Wendy Stel, te benaderen via het telefoonnummer 06- 52 39 87 36.

Ook kan je contact opnemen met het meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland.


Algemene gedragsregels:

We hebben allemaal waarden, zaken die wij van ultiem belang vinden in ons leven. Waarden scheppen ruimte en geven zin aan het leven. Bij waarden horen normen, verplichtende gedragsregels, met name in de omgang met anderen. Normen brengen beperkingen met zich mee.
 
SC Stadskanaal vraagt aandacht voor normen en waarden tijdens en na beoefening van de voetbalsport en wij streven naar een cultuur waarbij prestaties worden neergezet in een sportieve sfeer.

 • respect voor mede- en tegenspelers, scheidsrechters, grensrechters, trainers, (bege)leiders, vrijwilligers, bestuursleden, ouders/verzorgers enz.
 • open communicatie
 • eerlijk en fatsoenlijk in handelen, houding en gedrag.
 • verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag binnen de vereniging.
 • alcohol en roken zijn in de kleedkamer niet toegestaan.
 • drugsgebruik/bezit in en om het sportcomplex is niet toegestaan.

Gedragsregels trainer:

 • heeft een voorbeeldfunctie.
 • ziet er op toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden.
 • is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
 • zorgt ervoor dat het veld na de training leeg is van gebruikte materialen en dat (bij gebruik van) de verlichting wordt uitgeschakeld.
 • is verantwoordelijk voor een nette kleedkamer na de training.
 • gebruikt tijdens trainingen en wedstrijden geen alcohol.
 • rapporteert wangedrag en/of andere problemen aan de (jeugd)commissie.

Gedragsregels (bege)leider:

 • heeft een voorbeeldfunctie.
 • ontvangt de (leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • zorgt voor toezicht in en schoonmaken van de kleedkamers, zowel uit als thuis.
 • zorgt, bij afgelastingen of wijziging van een wedstrijd, voor tijdige kennisgeving aan de spelers.
 • rapporteert wangedrag en/of andere problemen aan de (jeugd)commissie.

Gedragsregels speler:

 • neemt deel aan trainingen en wedstrijden en meldt zich tijdig af bij trainer/leider wanneer hij/zij niet aan een training en/of wedstrijd kan deelnemen.
 • onthoudt zich van iedere vorm van pestgedrag.
 • accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechter.
 • is zuinig op alle materialen  die men mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers.
 • maakt zijn/haar voetbalschoenen buiten schoon op de daarvoor bestemde borstels (dus niet in de kleedkamer tegen de muur afkloppen of onder de douche afspoelen).
 • helpt desgevraagd (ook ongevraagd) mee met het schoonmaken van de kleedkamer.
 • laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of de leider.

Gedragsregels ouders/verzorgers van (jeugd)leden:

 • u bent een goed supporter en u geeft het goede voorbeeld door respect te tonen voor iedereen op en om het veld.
 • u steunt uw kind en het team bij tegenslagen, u blijft positief.
 • u blijft tijdens de wedstrijden achter de afrastering/buiten de lijnen.
 • u houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team en u geeft geen commentaar op de scheidsrechter (hij/zij doet z’n/haar best).
 • aanmoedigen is prima, maar het coachen laat u over aan de trainer en/of leider.
 • uw op-of aanmerkingen meldt u bij de betreffende leider en zo nodig bij de jeugdcommissie.

Sancties.
Overtredingen van de spelregels kunnen leiden tot sancties die worden opgelegd door de KNVB. De eventueel hieraan verbonden kosten kunnen worden doorberekend aan de betreffende speler.
Het overtreden van de gedragsregels kunnen ook leiden tot sancties, die opgelegd worden door het bestuur. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast, opgelegd door het bestuur en kunnen in ernstige gevallen leiden tot schorsing.
 
In het succesvol naleven van de gedragsregels zijn ook houding en gedrag van onze vrijwilligers en supporters van grote waarde. Wij rekenen op correct en sportief gedrag, waarbij geen ruimte is voor opzettelijke verbale of non-verbale beledigingen naar anderen. De voetbalvereniging SC Stadskanaal is een leuke, actieve vereniging met een goede sfeer en een positieve uitstraling en dat willen wij graag zo houden.
 
Bestuur SC Stadskanaal

Onze partners